Huishoudelijk Reglement...


A.T.V. "de Wrotterspôlle". Nijlân 55a
8401 XA
Gorredijk.

                                                                                            

Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1

Dit huishoudelijk reglement is samengesteld in overeenstemming met het bepaalde in de statuten.

Artikel 2

a. Onder volkstuin wordt verstaan een perceel grond behorende tot een volkscomplex, wat voor eigen of gezinsverbruik wordt benut voor het kweken van planten, klein fruit en/of groenten.

b. De vereniging kan samenwerken of verbindingen aangaan met verenigingen, organisaties ofpersonen, die een soortgelijk doel nastreven of de vereniging kunnen helpen bij het nastreven van haar doel.

Het lidmaatschap.

Artikel 3

a.  vereniging. Het bestuur plaatst de namen naar tijdstip van aanmelding op een wachtlijst. De kandidaat-leden worden in principe in de volgorde van de wachtlijst als lid van de vereniging toegelaten zodra er een tuin beschikbaar komt. Het bestuur kan van deze regeling, mits de reden aanvaardbaar is, afwijken.

b. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap betaalt het lid inschrijfgeld, een eenmalige borgsom voor de tuinsleutel. Eventueel kan het lidmaatschap aangevuld worden met een partnerlidmaatschap tegen gereduceerde lidmaatschapskosten. Het partner lid hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

c. Alleen het lid op wiens naam de tuin wordt ingeschreven, is bij inschrijving inschrijfgeld en een eenmalige borgsom voor de tuinsleutel, contributie en tuinhuur verschuldigd. Wordt de tuin gedeeld met een tweede lid dan hoeft deze alleen de lidmaatschapskosten te betalen.

d. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt, bij een correcte oplevering van de tuin, bij het inleveren van de sleutel het sleutelgeld terugontvangen.

Artikel 4

Ieder lid en aspirant-lid wordt geacht op de hoogte zijn van de statuten en het huishoudelijk regelement en verbindt zich aan de daarin opgenomen bepalingen. De tuinen, huurvoorwaarden en opzeggingen

Artikel 5

a. Elk lid krijgt na overleg een bepaalde kavel toegewezen. Elk lid is verplicht de contributie over het lopende jaar in zijn geheel te voldoen binnen de daarvoor gestelde tijd.

b. Uit de contributie zal de vereniging de, tussen de grondeigenaar en de vereniging, vastgestelde grondhuur voldoen.

c. De contributies worden op de algemene jaarvergadering vastgesteld.

Artikel 6

De opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk geschieden. Indien dit niet tijdig is gedaan, is men verplicht de contributie over het daarop volgende jaar te voldoen.

Artikel 7

a. Het lid heeft recht op een tuin op het complex en, mits niet geschorst, recht tot het betreden van het complex en tot het gebruik maken van de algemene voorzieningen van de vereniging,

b. Het is verboden zonder toestemming van het bestuur een kas of een andere opstal te plaatsen, bovendien dient de te bouwen kas of andere opstal te geschieden volgens aanwijzingen van het bestuur.

c. Het lid is gehouden het gehuurde en de zich daarop bevindende opstallen in goede staat te onderhouden en bij nalatig onderhoud op de eerste aanzegging van het bestuur of tuincommissaris de nodig geachte maatregelen te treffen. Bij ernstig verval kan dit verwijdering van de opstal betreffen.

d. Het lid aanvaardt de verplichting om deel te nemen aan het gemeenschappelijk werk ten behoeve van het algemeen onderhoud van het complex, zoals dit door het bestuur bekent gemaakt wordt. De huurder zal de vereniging niet aansprakelijk stellen voor persoonlijke schade, die ontstaat tijdens het verrichten van deze werkzaamheden en voor zover deze niet te wijten is aan nalatigheid van de vereniging.

e. De vereniging is verplicht aan de huurder, mits niet geschorst, of diens gemachtigde(n) te allen tijde toegang te verlenen tot het gehuurde.

Artikel 8

a. Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem of haar toegewezen tuin, doch is verplicht deze in zijn geheel van de aanvang af in goede staat te brengen en geregeld bij te houden.

b. Alle tuinen moeten, onder normale omstandigheden, voor 15 mei schoon zijn.

c. Aardappelen en tomaten mogen slechts om de drie jaar op eenzelfde plaats te worden verbouwd. Het bestuur volgt hierin de adviezen van de Plantenziektekundige Dienst. Bij niet naleving hiervan zal het bestuur het betreffende lid hiervan aanzegging doen.

d. Bij een blijvende verwaarlozing van de tuin door het lid zal het bestuur die maatregelen treffen zoals in dit reglement is omschreven.

Artikel 9

Elk lid zal de tuin zelf én ordelijk bewerken en gebruiken én deze noch geheel, noch deels aan anderen in huur of gebruik mogen afstaan, tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur.

Artikel 10

a. Het onderhouden en schoonmaken van de paden voor algemeen gebruik rondom zijn tuin zullen door het lid geschieden. De paden zullen gras- en onkruidvrij gehouden worden.

b. De door en langs het verpachte lopende sloten moeten door de leden goed worden onderhouden aangezien deze sloten dienen voor de afwatering van de omringende tuinen.

Artikel 11

Kinderen mogen zonder een behoorlijk geleide niet op het complex aanwezig zijn, tenzij daarvoor goede en aannemelijke redenen bestaan, alsdan onder volledige verantwoordelijkheid van het betrokken lid.

Artikel 12

Het is ieder lid verboden om:

a.  Te fietsen op het tuinencomplex van de vereniging.

b.  Tuinafscheidingen van prikkeldraad, doornhaag of bramenstruiken te maken. Fruitbomen dienen zo geplaatst te worden dat de takken niet hinderen;

c.  Greppels te graven door of langs de paden, tenzij afgeschermd;

d.  Buiten de tuin afval te storten en de sloten enpaden te veronfreinigen;

e.  Afrasteringen te verbreken ofte beschadigen en grenspalen te beschadigen of te verplaatsen, tenzij in overleg met het bestuur;

f.  Waterkeringen te maken of in de paden te graven, met uitzondering voor het aanleggen van drainage;

g. Duiven, kippen, konijnen ofandere dieren op de tuin te houden;

h. Bestrijdingsmiddelen zodanig te gebruiken dat omringende kavels hiervan hinder ondervinden of bestrijdingsmiddelen te gebruiken die bij de wet verboden zijn. (geadviseerd wordt om middelen te gebruiken die het minst schadelijk zijn voor het milieu);

i. Afval op de tuin te verbranden;

j. Ongevraagd ofzonder diens toestemming de tuin van een ander te befreden of op enigerlei wijze iets te doen op diens tuin zonder toestemming;

k. Geluidsoverlast te veroorzaken.

Artikel 13

Bestuursleden en de daartoe aangewezen functionarissen hebben ten allen tijden toegang op de tuinen voor controle op naleving van de reglementen!

Artikel 14

Het is niet toegestaan om loslopende huisdieren op het complex te brengen ofte houden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur

a. reclameborden op de tuin of het tuincomplex te plaatsen

b. op het tuincomplex te collecteren, auto's dienen te worden geparkeerd op de parkeerplaats.

Artikel 15

a. Leden die hun tuin verwaarlozen of hun contributie niet op de gestelde tlid betalen, handelen in strijd met de reglementen.

b. Bij royement bij wanbetaling vervallen alle opstallen aan de vereniging.

c. Zij die anderen aanhoudend en zonder noodzaak hinderen of overlast veroorzaken, of zich andermans goed toe-eigenen, kunnen door het bestuur de toegang tot het complex worden ontzegd.

d. Ieder lid of bestuurder die de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt of handelingen pleegt in strijd met de goede gang van zaken en gewoonten en daardoor de goed naam van de vereniging in gevaar heeft gebracht, kan door het bestuur worden geschorst. De betrokkene moet in de gelegenheid worden gesteld de bestuursvergadering, waarin over de schorsing wordt gesproken, bij te wonen en heeft daar het recht zich te verdedigen.

e. Zo nodig kan het lidmaatschap en de huurovereenkomst worden beëindigd. Reeds betaalde contributie wordt in geen geval terug betaald.

Artikel 16

a. Het lid dat geroyeerd is volgens het bepaalde in artikel 15 heeft recht op beroep, daartoe dient binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit een bezwaarschrift te worden gericht aan de secretaris van de vereniging.

b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.(zie art. 4 sub. 5, 6 en 7 van de statuten)

c. Indien de algemene vergadering besluit tot verwerping van het royement, blijft het lidmaatschap onverminderd voortduren.

Artikel 17

a. Indien huurder is ontzet uit het lidmaatschap van de vereniging dient hij ijn opstal(len) binnen drie weken van het complex te verwijderen, in overleg met het bestuur wordt een datum bepaald waarop huurder het complex kan betreden om aan zijn verplichtingen te voldoen. Gedurende een eventueel beroep van huurder tegen de ontzetting kan met het bestuur een regeling worden getroffen voor het onderhoud van zijn opstal(len). Indien huurder zijn opstal(len) wenst te verkopen, dient dit te geschieden met goedkeuring van het bestuur. Kan de huurder het niet eens worden over de verkoopprijs, dan dient de huurder alsnog de opstal(len) te verwijderen.

b. Huurder verklaart dat hij afstand doet van zijn eigendomsrechten, indien hij niet binnen de in artikel gestelde termijn gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid tot het verwijderen van zijn opstal(len)

Artikel 18

Wanneer een lid ernstig ziek is of anderszins niet meer in staat is op zijn tuin te werken, zal zodra het bestuur hiervan kennis draagt, dit op de gebruikelijke wijze ter kennis van de leden worden gebracht. De leden kunnen zich daarop tot het bestuur wenden om hun diensten aan te bieden voor het verrichten van de nodige werkzaamheden op de tuin van het lid.

Artikel 19

a. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid de in gebruik gegeven tuin teelt klaar, in goed verzorgde staat en vrij van opstallen en andere bouwwerken op te leveren, tenzij met het bestuur schriftelijk een andere afspraak is overeengekomen.

b. Bij — tussentijdse - beëindiging van het lidmaatschap vindt geen terugbetaling plaats van confributies en tuinhuur, wel heeft het lid recht op terug betaling van het sleutelgeld bij inlevering van de sleutel (art. 3c en 3d).

c. Indien bij beëindiging van het lidmaatschap de in gebruik gegeven tuin niet in goed verzorgde staat is opgeleverd, komen de kosten die gemaakt moeten worden om de tuin alsnog in goede staat te brengen ten laste van het lid. Hieraan voorafgaand zal het lid schriftelijk op de hoogte van het in gebreke blijven worden gesteld en wordt hem/haar nog veertien dagen de gelegenheid gegeven om aan de opleveringsverplichting te voldoen.

Artikel 20

a. Het complex is gedurende het gehele jaar geopend.

Een verblijf op de tuinen gedurende de nacht is niet toegestaan.

b. Het bestuur is verplicht, indien de goede orde of zedelijkheid dit vordert, het verblijf op de tuin aan bepaalde personen te verbieden en deze, zonodig, van het complex te verwijderen.

c. Bij het verlaten van de tuin, dient het tuinhek met de sleutel te worden afgesloten.

Het bestuur

Artikel 21

a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, het kan zonodig met meerdere leden worden uitgebreid, echter onder voorwaarde dat er steeds een oneven aantal leden in het bestuur zitting hebben.

De bestuursleden worden gekozen voor een periode van maximaal vier jaar, en treden bij toerbeurt na iedere zittingsperiode af, allen zijn terstond herkiesbaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij/zij werd benoemd.

b. De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gelijktijdig aftreden.

c. Wanneer, door welke omstandigheden dan ook, het bestuur zich genoodzaakt voelt 'en block' afte treden, wordt staande de algemene ledenvergadering een voorlopig bestuur aangewezen, dat voor de verdere gang van zaken in en buiten de vereniging verantwoordelijk blijft. Het neemt alle gewenste maatregelen om op korte termijn tot de vorming van een nieuw bestuur te komen.

d.Adspirant-leden zijn niet tot bestuurslid benoembaar. Het bestuur kan bestaan uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 22

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij is verplicht er op toe te zien dat de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging worden nageleefd en dat de besluiten welke op de ledenvergadering worden genomen, worden uitgevoerd. Hij is verplicht de overige bestuursleden van de vereniging hierop te controleren en is dus mede aansprakelijk voor nalatigheden van andere bestuursleden, voor zover hij deze had kunnen voorkomen of goedmaken. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door één van de overige leden van het bestuur.

Artikel 23

De secretaris is belast met de gehele correspondentie en administratie van de vereniging. Hij maakt de notulen van de vergaderingen en brengt hiervan verslag uit op de volgende vergadering. Besluiten, welke buiten de vergadering door het bestuur op rechtsgeldige wijze zijn genomen, worden door de secretaris aangetekend. Bij ontstentenis van de secretaris wordt hij vervangen door één van de overige leden van het bestuur.

Artikel 24

De penningmeester is belast met het financieel beheer van de vereniging. Hij int de contributies en andere gelden en houdt hiervan nauwkeurig boek op de wijze zoals dat door het bestuur van de vereniging is bepaald. De penningmeester is te allen tijde verplicht aan het bestuur of aan degene die door het bestuur is gemachtigd, alle inlichtingen befreffende zijn beheer te verschaffen, alsmede kascontrole toe te staan. Bij ontstentenis van de penningmeesteer wordt hij vervangen door één van de overige leden van het bestuur.

Artikel 25

Indien een bestuurslid niet aan de werkzaamheden van het bestuur wil of kan deelnemen, of een hem toebedeelde functie niet uitvoert zoals van een goed bestuurslid mag worden verwacht, dan kan dit bestuurslid op voordracht van de meerderheid van het bestuur, bij besluit van de algemene ledenvergadering uit zijn functie als bestuurslid worden ontheven.

Artikel 26

Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig is. Twee bestuursleden zijn bevoegd schriftelijk een vergadering van het bestuur aan te vragen, die binnen tien dagen na dagtekening moet worden gehouden.

Vergaderingen

Artikel 27

In een jaarlijks te houden algemene ledenvergadering zullen worden behandeld:

a. het jaarverslag van de secretaris;

b. het jaarverslag van de penningmeester;

c. het verslag van de kascontrolecommissie;

d. de reglementaire verkiezing van de volgens rooster aftredende bestuursleden en van de kascontrolecommissie;

e. het voorzien in eventuele bestaande vacatures;

f. de zaken welke op de voorgeschreven wijze op de agenda voor deze vergadering zijn gebracht. Voorstellen voor deze jaarvergadering moeten minstens 14 dagen voor de vergadering worden ingediend bij de secretaris. Het bijeenroepen van de jaarvergadering zal minstens 7 dagen tevoren worden toegezonden aan de leden.

Artikel 28

Het bestuur schrijft een buitengewone ledenvergadering uit zo vaak het zoiets voor de goede gang van zaken in de vereniging nodig acht. De agendapunten worden in de uitnodiging behoorlijk vermeld. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, tenzij de volstrekte meerderheid van de aanwezige leden zich daar tegen verklaart.

Artikel 29

Kandidaten voor het bestuur moeten op schriftelijke voordracht, getekend door minstens vijf leden, voor de jaarvergadering bij de secretaris zijn ingediend. Het bestuur is alsdan verplicht hiervan op de vergadering mededeling te doen.

Artikel 30

Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk of noodzakelijk acht. Bij staken van de stemmen, kan de voorzitter één herstemming verlangen. Staken de stemmen dan opnieuw, dan wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen. Bij een schriftelijke stemming wijst de voorzitter een stembureau aan, bestaande uit drie leden. Een stembureau beslist over de geldigheid van het stembiljet, terstond nadat dit is geopend.

Artikel 31

a. Door de vereniging kunnen verschillende commissies in het leven worden geroepen, zoals bevoorrading-, tuin-, technische commissie, e.d. Een bestuurslid van de vereniging fungeert als voorzitter.

b. Het bestuur is bevoegd bijzondere commissies samen te stellen voor bepaalde opdrachten.

c. Indien op de algemene jaarvergadering wordt besloten dat er een commissie van beroep moet komen, dan is het volgende van kracht: De commissie van beroep bestaat uit drie personen, waarvan één lid wordt aangewezen door hetbestuur, terwijl de beide andere leden door de ledenvergadering worden aangewezen. Deze commissie beslist, na ingediend beroep, en na partijen en eventueel getuigen gehoord te hebben, in voorkomende gevallen, onder andere in geval van royement, over rechtsgeldigheid en redelijkheid van een genomen besluit, aan welke beslissing partijen zijn gehouden. In geval van persoonlijk belang wordt het betreffende lid vervangen door een reserve-lid, eveneens door de ledenvergadering aan te wijzen.

Wijzigingen

Artikel 32

Wijzigingen van dit reglement kunnen alleen geschieden op een voor dit doel bijeengeroepen algemene ledenvergadering van de vereniging, met een meerderheid van minstens twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Ontbinding

Artikel 33

De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe door een bijzondere ledenvergadering wordt besloten met twee derde van de geldige uitgebrachte stemmen. Op deze vergadering moet minstens twee derde deel van het aantal leden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, kan de vergadering niet doorgaan. Binnen veertien dagen schrijft het bestuur opnieuw een vergadering uit met dezelfde agenda, waarop dan beslist wordt, ongeacht het aantal aanwezigen.

Slotbepalingen

Artikel 34

a. Wanneer in een bepaalde verplichting niet is voorzien, beslist het bestuur.

b. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

c.  ver alle twistvragen betreffende dit reglement, beslist het bestuur,

d. Bij beëindiging van het lidmaatschap behoudt het verfrekkende lid gedurende drie maanden het recht zijn nog te velde staande gewassen te oogsten.

e.  Een lid kan, met redenen omkleed, een verzoek indienen tot ruiling van de hem toegewezen tuin.

f.  De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies in de ruimste zin van het woord, die op enigerlei wijze op het complex aan de eigendommen van de leden wordt toegebracht. Hetzelfde is ook van toepassing indien een lid volgens artikel 4 van de statuten de vereniging verlaat.

g. Indien schade of overlast, als bedoeld in artikel 12, wordt toegebracht, kan dit door het bestuur worden beboet. De boetes zullen — indien nodig — ten bate van de benadeelde worden aangewend.

h. Het is verboden om alcoholische dranken op het complex te nuttigen, tenzij het bestuur ander beslist.

i.  Beroep op onbekendheid met de inhoud van de statuten en huishoudelijk reglement kan niet worden aanvaard.

j.  Waar in het huishoudelijk reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

Artikel 35

De statuten welke op 1 mei 2009 bij notariële akte zijn vastgesteld, blijven ongewijzigd van kracht. huishoudelijk reglement vervangt m.i.v. 4 maart 2015 het reglement van 1 januari 2009